Privatlivspolitik for behandling af personoplysninger for foreningen aktive borgere

 1. GENEREL INFORMATION
  • Dette dokument vedrører Foreningen Aktive Borgere, CVR-nr. 42063592 med registreret adresse Holmbladsgade 97, 2. tv, 2300 København S (“Aktive Borgere”, “vi” eller “os”) og indeholder Aktive Borgeres privatlivspolitik vedrørende indsamling og behandling af Personoplysninger (denne ”Privatlivspolitik”).
 2. DEfinitioner
  • Gældende persondatalovgivning” henviser til den generelle forordning om databeskyttelse (forordning nr. 2016/679), som suppleres og gennemføres ved lov nr. 502 af 23. maj 2018 (Databeskyttelsesloven) og relateret national lovgivning, samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12.juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (E-Privacy direktivet) samt nationale implementeringer heraf.
  • Personoplysninger” betyder enhver form for information om en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres ved en identifikator som eksempelvis navn, adresse, lokaliseringsdata eller IP-adresser.
  • Behandling” betyder enhver aktivitet, som personoplysninger gøres til genstand for som eksempelvis indsamling, organisering, opbevaring, sletning eller videregivelse.
  • Dataansvarlig” henviser til os i dette tilfælde, idet vi afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages Behandling af Personoplysninger.
  • Ydelsen” henviser til de ydelser som Aktive Borgere tilbyder vores medlemmer i overensstemmelse med vores vedtægter, hvortil der henvises.
 1. behandling af personoplysninger
  • Vi Behandler følgende Personoplysninger, når du bliver medlem hos os, kommunikerer med os eller som medlem får mulighed for at anvende vores eksterne ydelser:
   • navn;
   • e-mailadresse;
   • telefonnummer;
   • adresse;
   • fødselsdagsdato;
   • indmeldelsesdato;
   • informationer om din brug af Ydelsen;
   • betalingsoplysninger; og
   • information om tvist af civil og strafferetlig karakter med person, fysisk eller juridisk, eller offentlig myndighed.

Ovenstående Behandling af Personoplysninger er nødvendig for at blive medlem af Aktive Borgere, for at kommunikere med os og/eller for at anvende Ydelsen.

Vi er ude af stand til at levere Ydelsen medmindre du stiller ovenstående Personoplysninger til rådighed for os.

 1. formålet med behandlingen
  • Vi Behandler ovenstående Personoplysninger med følgende formål:
   • for at administrere dit medlemsskab, for at tilgængeliggøre og levere Ydelsen og assisterer med brug af tredjeparters ydelser, herunder tilknytning af rådgiver, samt på anden vis levere Ydelsen i overensstemmelse med vores vedtægter;
   • for at opkræve betaling for dit kontingent;
   • for at levere informationer fra os om Ydelsen og dit medlemsskab;
   • for at håndhæve vores vedtægter;
   • for at overholde lovkrav; og
   • vurdere om du er berettiget til at anvende Ydelsen.
 1. automatiskE INDIVIDUELLE AFGØRELSER, herunder profilering
  • Dine Personoplysninger er ikke genstand for automatisk Behandling.
 2. retsgrundlag
  • I det følgende kan du for hvert behandlingsformål se, på hvilket grundlag vi behandler dine Personoplysninger:
Personoplysning Formål Behandlingsgrundlag
–      Navn

–      E-mailadresse

–      Telefonnummer

–      Adresse

–      Fødselsdag

–      Indmeldelsesdato

At administrere dit medlemsskab, at tilgængeliggøre og levere Ydelsen og assisterer med brug af tredjeparters ydelser, samt på anden vis levere Ydelsen i overensstemmelse med anvendelsesvilkårene.

At levere informationer fra os om Ydelsen og dit medlemsskab.

At håndhæve vores vedtægter.

Behandlingen er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt med dig (medlemskab) eller til gennemførelse af foranstaltninger forud for indgåelse af en kontrakt (medlemskab).

 

–      Navn

–      E-mailadresse

At levere informationer fra os om Ydelsen og dit medlemsskab. Du har givet samtykke til, at Behandlingen af Personoplysningerne kan ske.
–      Navn

–      E-mailadresse

–      Telefonnummer

–      Adresse

–      Fødselsdag

–      information om tvist af civil og strafferetlig karakter med person, fysisk eller juridisk, eller offentlig myndighed

At vurdere om du er berettiget til at anvende Ydelsen, herunder i særdeleshed Aktive Borgeres juridiske ydelser. Ved at anmode om Aktive Borgeres retshjælp på et af Aktive Borgeres udleveret skema samtykker du udtrykkeligt til automatisk Behandling af dine Personoplysninger i overensstemmelse med denne Privatlivspolitik og udtrykkeligt til Behandling af særlige kategorier af Personoplysninger, såsom information om tvist af civil og strafferetlig karakter med person, fysisk eller juridisk, eller offentlig myndighed i overensstemmelse med denne Privatlivspolitik.
–      Betalingsoplysninger

–      Indmeldelsesdato

Vi behandler dine Personoplysninger for at kunne opkræve kontingent. Du har givet samtykke til, at Behandlingen af Personoplysningerne kan ske.
 • Du har ubetinget ret til at gøre indsigelser mod Behandling af dine Personoplysninger til brug for direkte marketing. Du har også ret til at tilbagekalde dit forudgående samtykke. Tilbagekaldelsen af dit samtykke har ingen konsekvenser for den lovlige Behandling af Personoplysningerne forud for tilbagekaldelsen, ligesom vi fortsat må Behandle dine Personoplysninger på andet retligt grundlag, bortset fra direkte marketing.
 • Hvis du gør indsigelse mod Behandlingen af dine Personoplysninger, som behandles på baggrund af vores legitime interesser, vil vi straks ophøre med at behandle dine oplysninger til disse formål.
 1. Modtagere af personoplysninger
  • Vi kan dele og videregive dine Personoplysninger til relevante modtagere såsom:
   • udbydere af betalingstjenester, udbydere af hostingydelser for fores hjemmeside, Aktive Borgeres advokat samt administrator af Aktive Borgere for at være i stand til at administrere dit medlemsskab, for at tilgængeliggøre og levere Ydelsen og assisterer med brug af tredjeparters ydelser, herunder tilknytning af rådgiver, samt på anden vis levere Ydelsen i overensstemmelse med vores vedtægter, for at opkræve betaling for dit kontingent og vurdere om du er berettiget til at anvende Ydelsen.
  • Vi overfører ikke dine Personoplysninger til lande etableret uden for EU/EØS.
  • Når du besøger vores website, kan du blive henvist til andre hjemmesider, hvor Behandlingen dine Personoplysninger ikke er under vores kontrol. De andre hjemmesiders privatlivspolitik regulerer Behandlingen af dine personoplysninger på det pågældende website.
 2. besvarelse af juridiske henvendelser og forebyggelse af skade

Vi kan tilgå, bevare og dele dine Personoplysninger til besvarelsen af en juridisk henvendelse (eksempelvis ransagningskendelser, retskendelser, indstævninger eller lignende), eller, hvis det er nødvendigt for at opdage, forhindre eller påtale svindel eller anden ulovlig aktivitet, beskytte os selv, dig eller andre brugere, herunder som en del af en efterforskning.

 1. COOKIES, PIXELS og andre systemteknologier

Vi indsamler og gemmer information ved at anvende teknologi såsom cookies, pixels og lokal lagring (på din browser eller enhed). Se venligst vores cookiepolitik for yderligere information om, hvordan vi anvender denne type af teknologi.

 1. opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer dine Personoplysninger i så længe du er medlem af Aktive Borgere, så længe som det er nødvendigt for at levere Ydelsen eller indtil du har tilbagekaldt dit samtykke.

 1. børn

Ydelsen er ikke rettet mod personer under 18 år (”Barnet”). Vi indsamler ikke Personoplysninger om personer under 18 år med viden herom. Kontakt venligst [indsæt e-mailadresse], hvis du bliver bevidst om, at et barn, som du er forælder til eller værge for, har givet Aktive Borgere adgang til Personoplysninger uden dit samtykke, for at udøve din ret til at få indsigt i, berigtige, slette, begrænse Behandlingen af Personoplysningerne eller gøre indsigelse mod Behandlingen.

 1. dine rettigheder
  • Du er berettiget til at anmode om indsigt i og yderligere information om Behandlingen af dine Personoplysninger, eller anmode om at vi retter, berigtiger, fuldender, sletter eller begrænser Behandlingen af dine Personoplysninger. Du er berettiget til to (2) gange om året at bede om en gratis kopi af dine Personoplysninger, som vi behandler. Vi er berettiget til at kræve et rimeligt gebyr baseret på vores administrative omkostninger, såfremt du ønsker yderligere kopier.
  • Du er berettiget til at få begrænset Behandlingen af dine Personoplysninger, hvis;
 2. du har anfægtet nøjagtigheden af Personoplysningerne,
 3. behandlingen er ulovlig, og du har anmodet om en begrænsning heraf,
 • vi ikke længere har brug for dine Personoplysninger til det oprindelige formål, men vi kræver det for at etablere, udøve eller forsvare rettigheder, eller
 1. en vurdering af hvilket hensyn der vejer tungest i forbindelse med en anmodning om sletning er i gang.
  • Hvor vores Behandling er automatisk og baseret på samtykke eller opfyldelse af en aftale, har du ret til dataportabilitet. Dataportabilitet betyder, at du kan modtage Personoplysningerne, som du har givet os adgang til, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og at du har ret til at overføre Personoplysningerne til en anden dataansvarlig.
 2. kONTAkTINFORMATION

Ønsker du at udøve dine rettigheder, eller har du spørgsmål angående vores Behandling af dine Personoplysninger, bedes du kontakte Foreningen Aktive Borgere, Amerika Plads 10, 9, 2100 København Ø, [e-mail]. I dit brev/din e-mail bedes du venligst angive dit fulde navn, din adresse, e-mailadressen der blev anvendt ved tilmelding og indsæt al øvrig information, som Selskabet har brug for, for at behandle en anmodning. Bemærk venligst, at en anmodning om at modtage oplysninger om Behandlingen af dine Personoplysningerne skal være underskrevet af dig.

 1. meddelelse om ændring af denne privatlivspolitik
  • Hvis vi foretager ændringer i denne Privatlivspolitik, giver vi dig meddelelse herom her: [LINK]. Såfremt ændringerne kræver dit samtykke, giver vi dig yderligere, særskilt meddelelse under omstændighederne herfor og anmoder om dit samtykke i overensstemmelse med Gældende Persondatalovgivning.

__________________________